Werkwijze Kennismanagement

Bijna 10 jaar adviseren we organisaties over kennismanagement.
We doen dit volgens (onderdelen van) het
KM-stappenplan (Stappenplan Kennismanagement).
Op basis van onze ervaringen en visie op kennismanagement en organisatieverandering hanteren we
de volgende 7 aandachtspunten bij kennismanagement-projecten.

 

1. Kennismanagement is (enkel) een benadering om het werk van professionals en professionele organisaties te continueren en te verbeteren

In onze optiek is kennismanagement een benadering of methode om prestaties van professionals en professionele organisaties te verbeteren. KULTIFA deed uitgebreid onderzoek naar de succesfactoren van professionele arbeid en stelt dat de volgende tien factoren van invloed zijn op de prestaties van professionals en professionele organisaties.

 

Tekstvak: ∑	Kennis
∑	Uitdaging
∑	Leervermogen, -condities en –bereidheid
∑	Taakstelling
∑	Informatie- & communicatievoorziening
∑	Intrinsieke motivatie
∑	Feedback
∑	Autonomie
De oranje factoren zijn aandachtspunten voor KM
Waarmee gezegd is dat professional performance (prestaties van professionals/kenniswerkers) uitgedrukt kan worden in de functie KULTIFA (KxUxL3xTxI2xFxA).
De aandacht voor kennismanagement (
op het 1e inrichtingsniveau) is in onze optiek ‘slechts’ de aandacht voor kennis, leervermogen, -condities en –bereidheid, Informatie- & communicatievoorziening en feedback. En kan zonder ons niet los gezien worden van de andere niet-kennismanagement gerelateerde factoren.

 

2. Implementatie start in de analysefase
KULTIFA organiseert de betrokkenheid, draagvlak en acceptatie gewenst bij de stappen in het veranderingstraject. Belangrijk hierbij is dat de gebruikers vanaf de start vertrouwen hebben in de opzet  en in voldoende mate serieus worden genomen. De manier van werken (interactieve werkvormen, toewerken naar ambassadeurs) is in de praktijk succesvol.
Het verstandig om als in de analyse van analyse in te zoomen op het implementatieproces.

Implementeren is niet alleen het opleveren en ‘invoeren’ van concrete producten, maar ook het zorgvuldig inpassen van interventies in de omgeving en het realiseren van de verandering ‘tussen de oren’ van iedereen die er mee te maken heeft. Implementeren is geen eenmalige actie, maar een doorlopend proces.

Het

3. Kennismanagement: van en door medewerkers, voor klanten/afnemers
Omgang met kennis (kennismanagement) is niet iets ‘los van het werk’, maar is verweven met dagelijkse handelingen, gedrag, processen (procedures en werkinstructies) en enzovoort. Dit betekent in onze optiek dat eventuele voorgestelde wijzigingen in de omgang met kennis vertaald naar en ingepast moet worden in deze dagelijkse handelingen. Professionals hebben de eigenschap zelf mee te willen denken, wars van managementboodschappen (‘je moet, je zult’). Na denken over kennismanagement moet dus van en door medewerkers zijn!
En waartoe? Uiteindelijk voor een klant of afnemer. Investeren in kennismanagement moet merkbaar zijn voor klant of afnemer doordat deze investeringen leiden tot betere producten/dienstverlening, processen, etc.


4. Afgestemd op lopende projecten/initiatieven
Binnen organisaties lopen vaak tientallen projecten die elkaar  - al dan niet bewust – ondersteunen, maar vaak in de weg staan. Interventies voor de verbetering van kennismanagement raken vaak zowel mens, ICT, processen en organisatie, waardoor het noodzakelijk is om rekening te houden en/of aan te sluiten bij lopende doelstellingen en projecten.

5. Adviseurs ‘in de organisatie’ (in de huid van)
Om als externe adviseur optimaal te kunnen bijdragen aan de organisatie, is het in onze optiek noodzakelijk dat de betreffende adviseur(s) de organisatie ‘begrijpt’. Hiervoor achten we het noodzakelijk dat de KULTIFA-adviseur tijdens het project zo veel mogelijk aanwezig is in de organisatie, op de werkplek, vergaderingen meemaakt, mensen ontmoet en dergelijke.

 

6. Praktisch: morgen succes en inpasbaar in het bestaande
Kennismanagement is volgens ons ‘gewoon’ een managementaandachtsgebied en geen wolk van schimmige begrippen, methoden & technieken en theorieŽn. Bovendien doet u a lang aan kennismanagement - hoewel misschien onbewust - door mensen op te leiden, experts te benoemen, een intranet in te richten, enzovoort.
In onze optiek is kennismanagement het bewuster leren omgaan met kennis. Interventies moeten praktisch en zichtbaar zijn en passen binnen huidige werkmethodieken, doelstellingen en dergelijke.
Voorbeelden van
KM-interventies zijn: meester-gezel, interne presentaties, ‘slimme’ projectteamsamenstelling, evaluaties vertalen naar nieuwe werkwijzen of best practices.

7. Aandacht voor kennisoverdracht (van adviseur naar organisatie)
KULTIFA heeft een eigen aanpak, die voor een opdrachtgever toepasbaar dient te zijn voor gelijksoortige vraagstukken in de (nabije) toekomst, zonder dat externe ondersteuning hierbij noodzakelijk is. Tijdens trajecten is nadrukkelijk aandacht voor kennisoverdracht, zodat leerervaringen tijdens het traject worden overgedragen aan de organisatie ( projectteam). Hierbij kunt u denken aan methoden & technieken voor de analyse van kennisgebieden en kennisprocessen of voor de keuze van kennismanagement-interventies.

KULTIFA benadrukt door deze werkwijze het tijdelijke karakter van inhoudelijke deskundigheid.


How did you perform today? And your company?