OVERZICHT PROJECTEN KULTIFA

 

ADVIESORGAAN OVERHEID (CVZ)

Probleem

Verschillende adviezen / antwoorden aan overheid en burger als gevolg van onvoldoende interne kennis- & informatiedeling

 

Werkwijze

·          Inventariseren (workshops en interviews) en analyseren aanwezige en benodigde kennis (kennishuishouding) en ondersteunende hulpmiddelen en mechanismen (kennisinfrastructuur) voor 4 hoofdprocessen (Signaleren vooraf, monitoren, beschrijven vooraf en achteraf).

·          Schrijven Business Case kennismanagement en Plan van aanpak.

·          Begeleiden 3 verbeterprojecten:
- inrichten processen contactcentre
- verbeteren kennisprocessen
- inrichten sturen op kennis

 

Duur project

1 jr. 2dgn p/w (2 pp)

 

Resultaat

Procesbeschrijvingen, halffabrikaten, inzicht in kennistekorten organisatie en 3 verbetervoorstellen (beter benutten bestaande ICT, implementeren kennisprocessen helpdesk, organisatiebreed KM)

 

Effect

·             20% sneller beantwoording vraag

·             20% sneller intern vinden info & kennis

·             80% kans  op eenduidig antwoord / advies

·             beter Kennismanagement-gevoel

 

ZORGINSTELLING (Bartimeus)

Probleem

Onvoldoende gevoel bij richting en mogelijke opbrengsten van investering in kennismanagement

 

Werkwijze

2 sessies ahv Positiebepaling Kennismanagement -> vastgesteld:
- rol van kennis bij verschillende strategische scenario’s

- mogelijkheden en belemmeringen bij huidige invulling van kennismanagement  

 

Duur project

2 mndn. 4 sessies

 

Resultaat

·       3 speerpunten kennisbeleid

·       houtskoolschets beleidsplan KM

 

Effect

Verwevenheid strategisch beleid en KM

 

KENNISCENTRUM LANDELIJK OPLEIDINGSINSTITUUT (GOC)

Probleem

Onduidelijke invulling kennismanagement (KM) als gevolg van mogelijke strategiewijzigingen

 

Werkwijze

Uitvoeren 3 workshops met directie:

·       Vertalen SWOT-analyse naar gevolgen voor KM

·       Analyseren huidige invulling KM naar strategische scenario’s

 

Duur project

10 dgn

 

Resultaat

Drie scenario’s voor kennismanagement

 

Effect

Toegenomen vertrouwen directie bij strategiekeuzes

 

BANKBEDRIJF (ABN AMRO)

Probleem

Onvoldoende inzicht in aanwezige en benodigde competenties (KVA: kennis, vaardigheden en attitude) voor medewerkers kantorennet.

 

Werkwijze

Analyseren en beschrijven van hoofdtaken en deeltaken per functie aan de hand van kennistaxonomieën. Documentstudie, observatie en interviews.

 

Duur project

2 jr. 4 dgn p/w (2 pp)

 

Resultaat

Nieuw functiehuis medewerkers kantorennet en inzicht per functie in benodigde bankkennis, organisatie-kennis, producten- en dienstenkennis, marktkennis en kennis van procedures & systemen

 

Effect

Gerichter en sneller opleiden bij functiewijziging.

Schrappen van 3 functies na constatering grote mate van overlap in KVA

  

VERZEKERINGSBEDRIJF (Nationale Nederlanden)

Probleem

Verschillend rendement (financieel) acceptanten Bedrijven Schade

 

Werkwijze

·       Uitvoeren taakanalyse en analyse werkprocessen ‘Opstellen polis’ en ‘Schade-afhandeling’.

·       Vaststellen performance-gaps door kennistekorten medewerkers.

·       Ontwikkelen van procesgame voor expliciteren en delen van proceskennis (‘Opstellen polis’ en ‘Schade-afhandeling’)

·       Ontwikkelen / aanpassen van intake- en afhandelingsformulieren.

·       Implementeren nieuwe werkwijzen.

 

Duur project

6 mnden. 2 dgn p/w (2 pp)

Resultaat

·       Aangepaste intake- en afhandelingsformulieren

·       Game voor processen ‘Opstellen polis’ en ‘Schade-afhandeling’: kennisexplicitering en kennisdeling

·       Inzicht in oorzaak performance-verschillen tussen acceptanten

·       Middel voor opleiden nieuwe medewerkers 

 

Effect

·       Verhoging totale rendement (financieel) Bedrijven Schade

·       Vergroting eenduidigheid van werken acceptanten

·       Invoering van methode kennisexplicitering en kennisdeling bij andere onderdelen van de organisatie

 

STICHTING IN BOUWSECTOR (SBR)

Probleem

Onvoldoende zicht in relevante kennisdomeinen in bouwsector (architecten en bouwbedrijven) en behoefte aan ondersteuning op het gebied van kennismanagement (KM) door de branche-organisatie.

 

Werkwijze

Kwantitatief onderzoek (vragenlijst) en kwalitatief onderzoek (interviews)´Kennismanagement in de bouw´.

 

Duur project

6 mnden. 2 dgn p/w (2 pp)

 

Resultaat

Inzicht in status qua KM in de bouwsector.

 

Effect

Gerichte dienstverlening branche-organisatie aan leden, waaronder een werkboekje KM.  

  

WEG- EN WATERBOUWBEDRIJF (Volker Wessels Stevin)

Probleem

Risico van verdwijnen van dienstverlening weg- en waterbouw door vertrek medewerkers (wegens pensioengerechtigde leeftijd).

 

Werkwijze

·       Onderzoeken en beschrijven van ´unieke kennis´ oudere medewerkers.

·       Ontwikkelen en implementeren van wijze van overdacht en expliciteren van deze kennis.   

 

Duur project

3 mnden. 2 dgn p/w

 

Resultaat

Behoud van ´unieke kennis´ voor de organisatie door:

·       invoeren meester/ gezel

·       beschrijven procedures en ´halffabrikaten´ (projectproducten)

·       inrichten feedback tussen binnen (ontwerp & planning) en buiten (uitvoering)
 

Effect

Borging behoud deel van dienstverlening.

 

PROVINCIËN

Probleem

Individuele en verschillende kennismanagement-initiatieven per provincie.

 

Werkwijze

·       Uitvoeren van status kennismanagement (KM) bij alle provinciën met behulp van de Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK-model)

·       Inventariseren van verschillende visies, doelen,  initiatieven en resultaten KM.

·       Organiseren en uitvoeren van workshops KM, waardoor kennisdeling over KM tussen provinciën

 

Duur project

8 mnd, 1 dg p/w

 

Resultaat

·       Betere benutting KM-ervaring binnen provinciën.

·       2 KM-projecten bij Gelderland en Noord-Holland  (totaal 50.000)

Effect

·       Versnelling uitvoering lokale projecten

·       Kostenbesparing KM-projecten

·       Relatieopbouw KM-coördinatoren provinciën

 

Projectbureau Gemeente (Utrecht)

Probleem

Onvoldoende inzicht in huidige en benodigde kennishuishouding (wie weet wat nu en in de toekomst)

 

Werkwijze

Sessies waarin ahv tools bestaande en gewenste kennisdomeinen en deelkennis per functie en bedrijfsonderdeel zijn beschreven, uitvoering

gapanalyse en werkplan KM

 

Duur project

5 mnd, 0,5 dg p/w

 

Resultaat

Kennislandschap en functiehuis

 

Effect

·       30% bestaande kennisdragers teruggebracht

·       Kostenbesparing KM-projecten

 

 

VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJ (KLM)

Probleem

·       Lange VliegtuigOmdraaiTijd (wachtende vliegtuigen).

·       Onvoldoende aandacht voor werkzaamheden medewerkers bij invoering nieuwe BagageSysteem (BAS).

·       Onvoldoenden afstemming en begrip werkzaamheden verschillende teams in Vliegtuig Omdraai-proces

 

Werkwijze

·       Vertalen van nieuwe processen naar procedures en werkinstructies medewerkers.

·       Uitvoeren van incidentanalyse per team.

·       Ontwikkelen van leer-tools (waaronder spelsimulatie Vliegtuig Omdraai-proces) ter vergroting van inzicht in elkaars (teams) werkzaamheden.

·       Opleiden ontwikkelaars en –instructeurs.

 

Duur project

2 jr. 2,5 dgn p/w (3 pp)

 

Resultaat

·       Goed functionerend nieuw Vliegtuig Omdraai-proces.

·       Toegeruste (kennis, vaardigheden en attitude) zelfsturende teams.

 

Effect

Verkorting VliegtuigOmdraaiTijd met 20%.

  

BLOEMENVEILING (Naaldwijk)

Probleem

Schade aan bloemen in logistieke proces bloemenveiling en veel schade aan intern transportmiddelen.

 

Werkwijze

·       Analyseren van werkproces medewerkers intern transport.

·       Ontwikkelen van korte (start)training ‘Intern transport’ voor nieuw en bestaand personeel.

·       Adviseren van aanpassing aan intern transportmateriaal (snelheidsbegrenzer).

 

Duur project

3 mndn. 2 dgn p/w

 

Resultaat

·          (Start)training ‘Intern transport’ voor nieuw en bestaand personeel incl opl.materiaal.

·          Aanpassing materieel.

 

Effect

Inschatting van 50% minder schade aan bloemen & planten.

 

INGENIEURSBUREAU (Railned, nu Prorail)

Probleem

·          Onvoldoende benutting interne aanwezige kennis.

·          Onvoldoende  / onduidelijke relatie kwaliteitzorg en kennismanagement (KM) in kennisintensieve organisatie

·          Wens om KM in te bouwen’ in ISO/INK-project

 

Werkwijze

·             Uitvoeren Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK-model)

·             Ontwikkelen kennismanagement-werkplan in combinatie met ISO/INK-project

·             Monitoren uitvoering kennismanagement-werkplan

 

Duur project

1,5 jr. 1,5 dg p/w

 

Resultaat

Uitvoering KM-werkplan in combinatie met ISO/INK-project

 

Effect

·             Verwevenheid van KM met kwaliteit.

·             Meer focus op organisatie-omgeving.

  

VOEDSELPRODUCENT (Unilever)

Probleem

Onvoldoende benutting kennis & ervaring eerder uitgevoerde implementaties ikv wereldwijde SAP-implementatie bij voedselproducent.

 

Werkwijze

·          Onderzoeken en beschrijven van best & worst practices, vitale kennis etc.

·          Ontwikkelen en implementeren van wijze van overdacht en expliciteren van deze kennis.   

 

Duur project

3 mndn. 2 dgn p/w

 

Resultaat

·          Inzicht in relevante implementatiekennis en best & worst practices.

·          Methoden voor kennisbehoud en –overdracht.
 

Effect

Blijvende verhoging van rendement van SAP-implementaties.

 

KORPSEN POLITIE

Probleem

Weinig eenduidige wijze inrichting en uitvoering informatiemanagement, waardoor tussen individuele korpsen geen vergelijkbare en uitwisselbare processen, mensen en middelen binnen Politie’.

 

Werkwijze

·          Doorlichten wijze van uitvoeren en inrichten informatiemanagement (IM)/ functioneel beheer (FB)

·          Schrijven en uitvoeren van verbeter- en inrichtingsplannen informatiemanagement / functioneel beheer

·          Ontwikkelen en implementeren eenduidige wijze van functioneel beheer (BiSL- en FB-model), informatiemanagement (9-vlaks en op basis van INK) en implementatiemethoden

 

Duur project

Verschillen per korps: 2- 12 mndn

 

Resultaat

·          Best practices inrichting en uitvoering IM en FB

·          Werkboek inrichting O&I-afdeling

·          Leidraad Implementeren informatievoorziening
 

Effect

Landelijke eenduidigheid wijze van uitvoeren en inrichten informatiemanagement / functioneel beheer en implementaties.

 

Zie ook overzicht klanten