De kwaliteit van kennisintensieve arbeid (het werk van professionals / kenniswerkers) wordt volgens ons onderzoek bepaald door 10 succesfactoren: kennis, uitdaging, leervermogen, -bereidheid en condities, heldere taakstelling (WAT), informatie- & communicatievoorziening, intrinsieke arbeidsmotieven, feedback en autonomie (HOE). In onze optiek dienen prestatie-indicatoren (KPI’s) voor kenniswerk dan ook gebaseerd te zijn op deze 10 succesfactoren.

Hieronder vindt u voorbeelden van KPI’s die we implementeerden in kennisorganisaties.

 
Prestatie-indicatoren kennisintensieve arbeid 

 

 

 

 

Succesfactor

Voorbeelden van prestatie-indicatoren

Kennis

·       Mate van veranderlijkheid van beschikbare en benodigde kennis

·       Inspanning voor overbruggen beschikbare en benodigde kennis

·       Explicitatie van tacit knowledge

·       Motivatoren voor bijdrage aan kennismanagement

Uitdaging

·       Inventiviteit bij medewerkers

·       Ondernemerschap bij de medewerkers

·       Hoeveelheid wisselende bestudeerde kennisdomeinen

·       Aantal afwisselend en gevarieerd projecten

·       Aantal interessante, uitdagende en moeilijke problemen

·       Hoeveelheid interne concurrentie tussen collega's

Leervermogen

·       Aantal gevolgde opleidingen  / opleidingsdagen

·       Aantal malen genoemd door collegae

·       Aantal malen geswitched van specialisme  

·       Aantal vervulde leerbehoeften

·       Mate van aanpassing aan uitkomsten leerstijlenonderzoek

·       persoonlijke groei (loopbaanstrategie).

Leerbereidheid

·       Aantal gevolgde opleidingen  / opleidingsdagen

Leercondities

·       Aantal opleidingsdagen,

·       Aantal verschillende collegae waarmee een professional mee gewerkt heeft

·       Aantal uren besteed aan de coaching van junioren

·       Aantal gevolgde / gegeven presentaties

·       Aantal dagen op zichzelf aangewezen

·       Aantal malen dat werk is overgenomen door collega

·       Aantal malen dat collegae geholpen hebben bij afronding van opdracht

·       Aantal collegae waarmee over vakgebied gesproken kan worden

·       Aantal projectteams

·       Medewerkertevredenheid over bijdrage manager /management aan kennismanagement

Taakstelling

·       Voor allen duidelijkheid van de voorgenomen plannen en individuele taken / rollen

·       Een voor iedereen duidelijke hiërarchie

·       Mate van duidelijkheid van gewenste output

·       Aantal vragen  over gewenste output

·       Hoeveelheid gerealiseerde doelen

Informatievoorziening

·       Hoeveelheid informatie over de prestaties van be­drijf

·       Hoeveelheid informatie over het doel van werk

·       Hoeveelheid informatie om mee te werken

·       Tijdigheid van informatie die nodig is

·       Mate van wachten op informatie die nodig is

·       Mate van tegenstrijdigheid van opdrachten in het werk

·       Mate van geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen

·       Juistheid van gegevens

·       Duidelijkheid van opdrachten

Intrinsieke motivatie

·       Mate van inzicht in veranderlijkheid intrinsieke motivatie

·       Mate van afstemming van werk op behoeften

Feedback

·       Aantal malen feedback op geleverde output van manager / collegae

·       Hoeveelheid feedback van verschillend aantal collegae / vakgenoten

·       Waarde van feedback (relevant, accuraat, tijdig, specifiek, begrijpelijk)

·       Aantal malen in team gewerkt

·       Bijdrage aan succes van anderen

Autonomie

·       Mate van invloed op hoe het werk wordt uitgevoerd

·       Mate van invloed op volgorde van de werkzaamhe­den

·       Mate van invloed op wanneer een taak wordt uitgevoerd?

·       Mate van invloed op werktempo, pauze, werktijden etc.

·       Explicitering van gewenste regelmogelijkheden

·       Aantal wisselende samenwerkingsverbanden

 

Ga terug naar dienstverlening Kwaliteit